Đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Công nghệ M-Pay năm 2017

 

 

Ngày 20 tháng 2 năm 2017, ông Nguyễn Quang Minh - thay mặt các cổ đông của công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Công nghệ M-Pay đã gửi văn bản đến bà Trần Thị Ngọc Mai - chủ tịch HĐQT của Công ty - yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2017 để giải quyết quyền lợi của các cổ đông trong khuôn khổ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông của công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Công nghệ M-Pay với công ty cổ phần Giáo dục và Khoa học Unet ký ngày 05/12/2015 theo quy định của pháp luật. Văn bản này đã được gửi đến Bà Mai, chủ tịch HĐQT của Công ty. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này, nếu Bà Mai không triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, thì cổ đông sở hữu đủ số cổ phần luật định có yêu cầu triệu tập cuộc họp có quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tin tức khác